Bart Vs The World Sega, Should I Rollover My 401k To New Employer, Voilà French Meaning In English, Gengo Sign Up, Spongebob Valentine's Day Episode, Fiesta St150 Mountune For Sale, Forced Perspective After Effects, Try Colbie Caillat Lyrics, Marina Rules And Regulations Philippines, Second Breast Cancer Survival Rate, Pickens County Foreclosure Auction, Night Job In Bareilly, " />

3 Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Mateo 7:7 Patuloy kayong humingi . Jeremias 17:7-8 Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES Ito'y hindi isang mahika. Calendar. Search. (Mateo 6:25-34) 89. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. Mateo 7 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paghatol sa Kapwa. kumatok: Ang terminong “patuloy” ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagkilos, gaya ng ipinapahiwatig ng anyo ng pandiwang Griego na ginamit dito. . tl (Mateo 7:7-11) Gayunman, hindi naman tayo lubusang ilalayo ng Diyos buhat sa mga tukso o kahit na sa mapandayang mga kasinungalingan at propaganda ng Diyablo. (Mateo 6:25-34) 90. d. Mga Pangaral sa Tagalog. At ibibigay Niya ang kinakailangan nating lakas (Mateo 7:7-9). . . 7 “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Hindi ko sinasabing ang panalangin ay parang isang mahika. maghanap . Ipinangako ng Bibliya na kung hahahanpin natin Siya, atin Siyang matatagpuan (Mateo 7:7). 7 “Huwag na kayong humatol+ para hindi kayo mahatulan; 2 dahil kung paano kayo humahatol, gayon kayo hahatulan,+ at kung paano ninyo tinatrato ang iba, ganoon din nila kayo tatratuhin. 34Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any theological seminaries or Bible schools. 1 At nakisama sa kanila ang mga Fariseo, at ilan sa mga eskriba, na nagsipanggaling sa Jerusalem, 2 At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid baga'y mga kamay na hindi hinugasan. 2 Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Matthew, Expository Sermons - From The Executable Outlines Series by Mark A. Copeland - Hundreds of free sermon outlines and Bible study materials available for online browsing and downloading. Ayon kay Mateo. Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan: Mateo 7:7 Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. At kung ipapaubaya natin sa Kanya ang ating buhay, babaguhin Niya tayo bilang mga bagong nilalang na may kakayahang malaman ang Kanyang kalooban (Roma 12:2). Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. . * + 3 Kaya bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero hindi mo nakikita ang troso* sa sarili mong mata?+ 4 O paano mo masasabi sa kapatid mo, ‘Hayaan mong alisin ko ang … Tagalog: Ang Dating Biblia. Mateo 7, 7-12. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online.

Bart Vs The World Sega, Should I Rollover My 401k To New Employer, Voilà French Meaning In English, Gengo Sign Up, Spongebob Valentine's Day Episode, Fiesta St150 Mountune For Sale, Forced Perspective After Effects, Try Colbie Caillat Lyrics, Marina Rules And Regulations Philippines, Second Breast Cancer Survival Rate, Pickens County Foreclosure Auction, Night Job In Bareilly,